پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آيا براى تو سينه‏ ات را نگشاده‏ ايم (۱)

و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتيم (۲)

[بارى] كه [گويى] پشت تو را شكست (۳)

و نامت را براى تو بلند گردانيديم (۴)

پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است (۵)

آرى با دشوارى آسانى است (۶)

پس چون فراغت‏ يافتى به طاعت دركوش (۷)

و با اشتياق به سوى پروردگارت روى آور (۸)

+ به ترجمه فولادوند

پروردگارت تو را وانگذاشته

به نام خداوند رحمتگر مهربان
سوگند به روشنايى روز (۱)
سوگند به شب چون آرام گيرد (۲)
[كه] پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است (۳)
و قطعا آخرت براى تو از دنيا نيكوتر خواهد بود (۴)
و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى (۵)
مگر نه تو را يتيم يافت پس پناه داد (۶)
و تو را سرگشته يافت پس هدايت كرد (۷)
و تو را تنگدست‏ يافت و بى ‏نياز گردانيد (۸)
و اما [تو نيز به پاس نعمت ما] يتيم را ميازار (۹)
و گدا را مران (۱۰)
و از نعمت پروردگار خويش [با مردم] سخن گوى (۱۱)

+ به ترجمه فولادوند

كه هر كس آن را پاك گردانيد…

به نام خداوند رحمتگر مهربان
سوگند به خورشيد و تابندگى‏ اش (۱)
سوگند به ماه چون پى [خورشيد] رود (۲)
سوگند به روز چون [زمين را] روشن گرداند (۳)
سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد (۴)
سوگند به آسمان و آن كس كه آن را برافراشت (۵)
سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد (۶)
سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد (۷)
سپس پليدكارى و پرهيزگارى‏ اش را به آن الهام كرد (۸)
كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعا رستگار شد (9)
و هر كه آلوده‏ اش ساخت قطعا درباخت (۱۰)

+ به ترجمه فولادوند

خدا بس دقيق و آگاه است

اى پسرك من اگر [عمل تو] هموزن دانه خردلى و در تخته ‏سنگى يا در آسمانها يا در زمين باشد خدا آن را مى ‏آورد كه خدا بس دقيق و آگاه است (۱۶)

اى پسرك من نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است‏ شكيبا باش اين [حاكى] از عزم [و اراده تو در] امور است (۱۷)

و از مردم [به نخوت] رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لافزن را دوست نمى دارد (۱۸)

و در راه‏ رفتن خود ميانه‏ رو باش و صدايت را آهسته ‏ساز كه بدترين آوازها بانگ خران است (۱۹)

+ به ترجمه فولادوند

براى مردمى كه تفكر مى كنند

و ما [اين] كتاب را بر تو نازل نكرديم مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف كرده‏ اند براى آنان توضيح دهى و [آن] براى مردمى كه ايمان مى ‏آورند رهنمود و رحمتى است (۶۴)

و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمين را پس از پژمردنش زنده گردانيد قطعا در اين [امر] براى مردمى كه شنوايى دارند نشانه‏ اى است (۶۵)

و در دامها قطعا براى شما عبرتى است از آنچه در [لابلاى] شكم آنهاست از ميان سرگين و خون شيرى ناب به شما مى ‏نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست (۶۶)

و از ميوه درختان خرما و انگور باده مستى‏ بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد قطعا در اين[ها] براى مردمى كه تعقل مى كنند نشانه‏ اى است (۶۷)

و پروردگار تو به زنبور عسل وحى كرد كه از پاره‏ اى كوهها و از برخى درختان و از آنچه داربست [و چفته ‏سازى] مى كنند خانه ‏هايى براى خود درست كن (۶۸)

سپس از همه ميوه ‏ها بخور و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه بپوى [آنگاه] از درون [شكم] آن شهدى كه به رنگهاى گوناگون است بيرون مى ‏آيد در آن براى مردم درمانى است راستى در اين [زندگى زنبوران] براى مردمى كه تفكر مى كنند نشانه [قدرت الهى] است (۶۹)

+ به ترجمه فولادوند