كه هر كس آن را پاك گردانيد…

به نام خداوند رحمتگر مهربان
سوگند به خورشيد و تابندگى‏ اش (۱)
سوگند به ماه چون پى [خورشيد] رود (۲)
سوگند به روز چون [زمين را] روشن گرداند (۳)
سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد (۴)
سوگند به آسمان و آن كس كه آن را برافراشت (۵)
سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد (۶)
سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد (۷)
سپس پليدكارى و پرهيزگارى‏ اش را به آن الهام كرد (۸)
كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعا رستگار شد (9)
و هر كه آلوده‏ اش ساخت قطعا درباخت (۱۰)

+ به ترجمه فولادوند