بخوان به نام پروردگارت كه آفريد

بخوان به نام پروردگارت كه آفريد (۱)

انسان را از علق آفريد (۲)

بخوان و پروردگار تو كريمترين [كريمان] است (۳)

همان كس كه به وسيله قلم آموخت (۴)

آنچه را كه انسان نمى‏ دانست [بتدريج به او] آموخت (۵)

+ به ترجمه فولادوند