و انسان گوید [زمین] را چه شده است؟

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آنگاه که زمین به لرزش [شدید] خود لرزانیده شود (۱)
و زمین بارهاى سنگین خود را برون افکند (۲)
و انسان گوید [زمین] را چه شده است (۳)
آن روز است که [زمین] خبرهاى خود را باز گوید (۴)
[همان گونه] که پروردگارت بدان وحى کرده است (۵)
آن روز مردم [به حال] پراکنده برآیند تا [نتیجه] کارهایشان به آنان نشان داده شود (۶)
پس هر که هموزن ذره‏ اى نیکى کند [نتیجه] آن را خواهد دید (۷)
و هر که هموزن ذره‏ اى بدى کند [نتیجه] آن را خواهد دید (۸)

+ به ترجمه فولادوند