پروردگارت تو را وانگذاشته

به نام خداوند رحمتگر مهربان
سوگند به روشنايى روز (۱)
سوگند به شب چون آرام گيرد (۲)
[كه] پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است (۳)
و قطعا آخرت براى تو از دنيا نيكوتر خواهد بود (۴)
و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردى (۵)
مگر نه تو را يتيم يافت پس پناه داد (۶)
و تو را سرگشته يافت پس هدايت كرد (۷)
و تو را تنگدست‏ يافت و بى ‏نياز گردانيد (۸)
و اما [تو نيز به پاس نعمت ما] يتيم را ميازار (۹)
و گدا را مران (۱۰)
و از نعمت پروردگار خويش [با مردم] سخن گوى (۱۱)

+ به ترجمه فولادوند