پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است

به نام خداوند رحمتگر مهربان

آيا براى تو سينه‏ ات را نگشاده‏ ايم (۱)

و بار گرانت را از [دوش] تو برنداشتيم (۲)

[بارى] كه [گويى] پشت تو را شكست (۳)

و نامت را براى تو بلند گردانيديم (۴)

پس [بدان كه] با دشوارى آسانى است (۵)

آرى با دشوارى آسانى است (۶)

پس چون فراغت‏ يافتى به طاعت دركوش (۷)

و با اشتياق به سوى پروردگارت روى آور (۸)

+ به ترجمه فولادوند